luni, 2 ianuarie 2012

Codul fiscal 2012

Schimbarile aduse Codului Fiscal vizeaza atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice si acopera, printre altele:
- majorarea accizelor la motorina;
- deductibilitatea a 50% din cheltuielile facute pentru combustibil la calculul impozitului pe profit, precum si al TVA;
- deductibilitatea de 50% a TVA aferenta achizitiilor de autovehicule;
- masuri specifice pentru institutiile de credit ce vor aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara;
- remunerarea angajatilor prin programe de stock-options plan;
- modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si al veniturilor obtinute in baza contractelor de comision, mandat comercial sau pe baza normelor de venit;
- introducerea unui sistem de impozitare nou pentru inchirierea in scop turistic a camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in functie de numarul camerelor;
- modificarea regimului de impozitare a veniturilor din arenda;
- reguli noi priviind anularea inregistrarii din punct de vedere al TVA pentru societatile care nu depun deconturi de TVA sau care nu au efectuat achizitii de bunuri/servicii sau livrari/prestari timp de sase luni de zile;
- introducerea unor reguli noi privind contributiile sociale, aplicabile de la 1 ianuarie 2012, ce pot avea un impact important asupra veniturilor persoanelor fizice, in functie de modalitatea de remunerare a acestora (salarii, venituri din conventii civile, drepturi de proprietate intelectuala, PFA, venituri din chirii, investitii, venituri din activitati agricole, venituri din asocieri cu persoane juridice, etc.).
Iată mai jos modificările, în detaliu.
Modificări privind tratamentul fiscal aplicabil la achiziţia de vehicule şi
combustibil

Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile privind combustibilul
pentru vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, sunt
deductibile în limita a 50%
Din punct de vedere al TVA, se poate deduce 50% din taxa pe valoarea
adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule şi, respectiv, 50% din taxa aferentă
achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosinţa contribuabilului
Utilizarea, în folosul propriu sau de către personalul societății, a bunurilor a
căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere a TVA
(de ex. vehicule) nu mai este asimilata unei prestari de servicii conform
art. 129 alin. (4)
Din punct de vedere al impozitului pe venit, la stabilirea venitului net anual
din activități independente se pot deduce 50% din cheltuielile privind
combustibilul pentru vehicule
Prevederile de mai sus se aplică în cazul vehiculelor rutiere motorizate care
sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate
maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai
mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului
Sunt express excluse din prevederile de mai sus anumite vehicule precum
cele utilizate exclusiv pentru: intervenţii, reparaţii, pază, curierat, vânzări,
transport de persoane cu plată ș.a.
Prevederi privind drepturile şi obligaţiile fiscale ale contribuabililor
declaraţi inactivi

Contribuabilii declarați inactivi, care desfăşoară activităţi economice în
perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și
taxelor dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe
valoare adaugată aferente achizițiilor efectuate
Prevederi specifice privind contribuabilii care vor aplica reglementările
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS)
Se introduc reguli specifice pentru contribuabilii care aplică IFRS privind în
principal determinarea valorii fiscale și reguli aplicabile la determinarea
impozitului pe profit precum tratamentul fiscal al provizioanleor, veniturile
specifice considerate neimpozabile și cheltuielile specifice considerate
nededeductibile
Din punct de vedere al taxelor locale, în cazul clădirilor care aparţin
persoanelor juridice ce aplică IFRS şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară
modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată
din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat depus la
compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale
Impozitul pe profit
Diferențele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare și a obligațiunilor emise pe termen lung devin venituri impozabile
Sunt exluse din cheltuielile nedeductibilie, cheltuielile determinate de
diferențele nefavorabile ale titlurilor de participare și ale obligațiunilor emise pe
termen lung
Valoarea fiscală rămasă neamortizată, în cazul mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizărilor necorporale la care se înlocuiesc părţi componente,
se recalculează prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă
neamortizată aferentă părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală
aferentă noilor părţi. In cazul mijloacelor fixe amortizate integral la inlocuirea
partilor componente se va stabili o noua duarata normala de utilizare de catre
o comisie tehnica sau un expert tehnic independent
Cheltuielile cu remunerarea angajatilor in instrumente de capitaluri proprii cu
decontare in numerar reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe
profit daca acestea sunt impozitate conform Titlului III “Impozitul pe Venit”, pe
cand cheltuielile cu remunerarea angajatilor in instrumente de capitaluri proprii
cu decontare in actiuni reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului
pe profit atat timp cat acestea nu sunt impozitate conform Titlului III.
Impozitul pe venit
Pentru urmatoarele venituri nu mai exista obligatia de retinere la sursa a
impozitului pe venit in cota de 10% de catre platitorul de venit ci persoana
fizica beneficiara a venitului trebuie sa efectueze plati anticipate in patru
transe egale in timpul anului pe baza declaratiilor de venit estimate/realizate:
venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie
venituri obtinute in baza contractelor de comision, mandat comercial
Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe
baza normelor anuale de venit se elaboreză de către Ministerul Finanţelor
Publice (înainte era elaborat de către Direcţiile Finanţelor Publice teritoriale);
in acest sens, s-a publicat Ordinul nr. 2875/2011 care aproba lista
activităţilor respective (ce este mai restrânsă decât cea anterioară)
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de
venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare
decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal
următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real
Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile
obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor, situate
în locuinţe proprietate personală
Veniturile obţinute din închirierea unui numar între 1 – 5 camere situate în
locuinţa personală se impun pe bază de norme de venit
Veniturile obţinute din închirierea unui numar mai mare de 5 camere situate
în locuinţa personală sunt considerate venituri din activităţi independente iar
venitul net se determina in sistem real, impozitarea făcându-se corespunzător
Noi reguli privind impozitul pe veniturile din arendă; astfel, impozitul pe
veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de
venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului
net, impozitul fiind final
In cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
1 ianuarie 2012 contribuabilii care realizează venituri din arendă sunt obligaţi
să-şi exercite în scris opţiunea privind modalitate de impunere aleasă, prin
încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie
înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea
acestuia
Plăţile anticipate (cele care nu sunt cu reţinere la sursă) se efectuează în
4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru
(înainte termenul era de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru)
Taxa pe valoare adaugată
Modificări privind definiția bunurilor de capital: conform noilor prevederi, în
cazul societăților de leasing, automobilelel și mijloacele fixe amortizabile a
căror limită minimă a duratei normale de utilizare este mai mică de 5 ani nu
vor mai fi considerate bunuri de capital
Intr-o tranzactie între două persoane impozabile nerezidente, în care
furnizorul/prestatorul nu este considerat stabilit și nu este înregistrat pentru
TVA în România, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, dacă
acesta este înregistrat pentru TVA în România. Conform prevederilor
anterioare, această regulă era aplicablilă doar în situația în care
beneficiarul era înregistrat pentru TVA în România prin reprezentant fiscal
Conform noilor prevederi, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşesc plafonul de
scutire, pot solicita scoaterea din evidenţă, în vederea aplicării regimului
special de scutire, între 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale
aplicate. Termenul anterior prevăzut pentru astfel de solicitări era de
20 ianuarie a anului urmator
Persoanele impozabile care, conform prevederilor de mai sus, solicită în
cursul anului 2012 scoaterea din evidenţă, nu au obligaţia să efectueze
ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă, pentru
bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2012 inclusiv
Contribuabilii a căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9)
literele b – e, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA dar sunt supuși
obligației de plată a TVA
Conform noilor prevederi, pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, și
persoanele impozabile, nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în
România, care efectuează importuri de bunuri în România
Modificări privind anularea înregistrării în scopuri de TVA:
Organele fiscale pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA,
printre altele, și dacă:
i) aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun
decont de taxă
ii) în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni/două trimestre
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au fost evidenţiate
achiziţii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii
In situatia descrisa la punctul ii) mai sus, dacă persoana impozabilă nu
depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de
la data anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de
reînregistrare în scopuri de TVA
Contribuabilii a caror cod de TVA a fost anulat nu beneficiază de
dreptul de deducere a TVA dar sunt supuși obligației de plată a TVA
Accize
Nivelul accizei pentru motorină se modifică şi va fi de 374,00 euro/tonă,
respectiv 316,03 euro/1000 litri (nivelul anterior: 358,00 euro/tonă, respectiv
302,51 euro/1000 litri)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu